} -->

Thursday, 31 October 2013

Ab bohot dair ho chuki


Ab bohot dair ho  chuki

sahib. . . . ?

Mashwara chhoriye dua
 kijiye''
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...