} -->

Monday, 11 November 2013


Afsos to ye hai k tu kam'sin bhi 
nahi  hai.. 

Fhir kiyon tere hathon mein khilono  
ki tarah hon''' 

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...